หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2557

วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

Amazing Answers to Curious Questions

คำตอบที่ทำให้ประหลายใจจากคำถามที่อย่ากรู้

เกาะ และชายหาดประเทศไทย

ชายหาดที่สำคัญ กีฬาทางน้ำ ป่าชื้นร้อน วัดโบสถ วิหาร ดำน้ำ สวนสาธารณะ ตลาด ปัตาคาร และ โรงแรงที่พัก  คำแนะนำที่จะแสดงให้เห็นว่าใครอื่นที่บอกคุณได้

วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

Learn More Study Less

ชื่อว่าเรียนรู้มากแต่ศึกษาน้อย   เมื่อก่อนเคยใช้คำว่า less is more
ซึ่งหมายถึงว่าให้เนื้อหาน้อยลงแต่เรียนรู้มากขึ้น

How the Best Leaders Lead

 
หนังสือนี้สามารถดาวโหลดจากอินเตอร์เน็ต หามาอ่านได้หากต้องการทราบว่าผู้นำที่ดีที่สุดนั้น เขานำในเรื่องใดกันบ้าง

วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2555

การสืบเสาะหาความรู้ในระดับประถมและมัธยม

ตามแนวหลักสูตรการสืบเสาะหาความรู้ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็นเป้าหมายหลักของการสอนในระดับประถมศึกษา  โดยนักเรียนจะเริ่มคิดในระดับสูงได้โดยการให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ในการศึกษขณะาค้นคว้าโดยลงมือทำ (hand on investigation)

ความรู้ด้านเนื้อหา ความเข้าใจมโนทัศน์หรือคอนเซ็ปท์ และทัศนคติทางวิทยาศาสตร์เชิงบวก มองเป็นการพัฒนาที่เป็นผลจากการสืบเสาะหาความรู้ ความรู้เชิงมโนทัศน์เป็นเพียงผลผลิตของกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์

การมุ่งเน้นไปที่การสอนด้านทักษะกระบวนการ นั้นถ้านักเรียนสามารถที่จะเข้าใจ ใช้ทักษะกระบวนการเหล่านี้แล้ว ก็สามารถพัฒนาความเข้าใจ มโนทัศน์ที่มีความหมาย ในการศึกษาด้านใดๆ ก็ตาม

สำหรับวัฏจักรการเรียนรู้ เป็นแนวหรือยุทธวิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ ซึ่งแบ่งการเรียนการสอนออกเป็น 3 ขั้นตอนหลัก ในแนวทางนี้นั้นเพื่อจะสอนนักเรียน สิ่งแรก กำหนดประสบการณ์และมโนทัศน์ที่จะให้นักเรียนพัฒนาขึ้นมา ประสบการณ์เช่นนี้ที่ทำกันมากคือการทดลองในห้องปฏิบัติการ เรียกขั้นตอนนี้ว่าขั้นการสำรวจ (Exploration phase) ตามด้วยขั้นตอนการประดิษฐ์หรือสร้างมโนทัศน์ขึ้นมา (Conceptual Invention phase)  ที่นักเรียน และ/หรือครู สร้างมโนทัศน์ขึ้นมาจากข้อมูล เรื่องนี้เกิดขึ้นเกิดขึ้นขณะที่อภิปรายกันในชั้นเรียน และขั้นตอนสุดท้าย คือขั้นตอนการประยุกต์ใช้มโนทัศน์ (Application) ที่กำหนดการโอกาสแก่นักเรียนในการสำรวจถึงประโยชน์ของการประยุกต์ใช้มโนทัศน์ หรือนำมโนทัศน์ไปใช้ในสถานะการณ์อื่น

ตามแนวการสืบเสาะหาความรู้ เนื้อหาความรู้ที่นักเรียนจะพัฒนาความเข้าใจอันเป็นธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ที่ดีกว่า และทำให้สนใจวิทยาศาสตร์มากขึ้นถ้านักเรียนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติวิทยาศาสตร์ (doing science)  การศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับปรากฏการณ์ต่างๆ เป็นแก่นหลักของหลักสูตรที่มุ่งเน้นการใช้และพัฒนา การสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ หรือทักษะกระบวนการ ..การทำนาย การตั้งสมมุติฐาน การสังเกต การบันทึกข้อมูล  การอนุมาณลงความเห็น (making inference)  และสรุปเป็นกรณีทั่วไป (generalization) ฯลฯ

วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ทำไมพื้นที่ปากพนัง หัวไทร นครฯ ปลูกข้าวได้น้อย

เมื่อ 50 ปีกว่าปีมาแล้วปากพนังคือเป้นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์เคยเป็นแหล่งปลุกข้าว ดูได้จากมีโรงสีไฟจำนวนมาก จากหลักฐานปล่องโรงสีไฟ และจากทำเลที่ตั้งของอำเภอปากพนังที่เป็นท่าเรือที่เหมาะในการค้าขายด้วยแล้ว จากเวลานั้นถึงเวลานี้การปลุกข้าวก็ลดน้อยถอยลงไปเรื่อยจนแทบไม่มีพื้นที่ให้ปลูกข้าวได้อีกต่อไปเพราะน้ำเค็มได้รุกเข้ามามากเกินกว่าที่พันธ์ข้าวทั้งหลายจะเจริญงอกงามได้ดี ต้องเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอื่นที่ทนต่อสภาพดินเค็มได้บ้างเช่นปาล์ม
หากเรามาดูสาเหตุว่าเพราะเหตุใดน้ำเค็มจึงรุกเข้ามาในแผ่นดินได้มากมาย การจะอธิบายได้ดีก็ต้องอธิบายถึงระบบนิเวศว่าทุกอย่างล้วนมีความสัมพันธ์กัน ป่าไม้ที่เคยเป็นต้นน้ำลดลงอย่างรวดเร็ว ทำให้ปริมาณน้ำจืดที่เคยดูดซับน้ำไว้และทะยอยไหลลงสู่แม่น้ำปากพนังลดลงจากเดิมมาก จากน้ำในช่วงฤดูร้อนหรือหน้าแล้งลดลงจากเดิมที่เคยมีน้ำจืดปีละ 9เดือนลดลงเหลือน้ำจืดเพียง 3 เดือน ส่งผลให้มีน้ำเค็มรุกเข้ามาแทนน้ำจืดได้
ประกอบกับเมื่อมีการทำเพาะเลี้ยงกุ้งชายฝั่งกันมากในช่วงเวลา 30-40 ปีที่ผ่านมาได้เปลี่ยนบริเวณที่เคยทำนาข้าวเป็นนากุ้งก็จำนวนหนึ่ง และเมื่อน้ำเค้มรุกเข้าไปในพื้นที่ทำนาแล้ว เมื่อเลิกการเพาะเลี้ยงแล้วเป็นไปได้ยากมากที่จะกลับมาทำนาได้ดังเดิมทำให้พื้นที่ปลูกข้าวยิ่งลดน้อยถอยลงไปอีก
จากนี้จะเห็นว่าการตัดไม่ทำลายป่าต้นน้ำก็ส่งผลให้น้ำทะเลรุกคืบเข้ามาในพื้นที่ที่ทำนาเดิมดังนั้นการป้องกันไม่ให้น้ำทะเลรุกคืบเข้ามามากกว่านี้อย่างหนึ่งที่คนทุกพืืนที่จะต้องช่วยกันรณรงค์ไม่ให้มีการตัดไม้ทำลายป่าจะช่วยกันเฝ้าระวังแจ้งเหตุเตือยภัยกันอย่างไร เพราะทุกคนสามารถช่วยกันดูแลช่วยกันสอดส่อง เพราะแม้เราอยู่ในพื้นที่ที่ไม่มีป่าไม้ แต่อาจได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติได้ ดังนั้นไม่ว่าจะอยู่ที่ตำแหน่งใดก็ต้องช่วยกันรณรงค์ไม่ให้นอกจากไม่ให้ทำลายป่าแล้ว ยังจะต้องรณรงค์ให้ช่วยกันทำให้ป่ามีมากกว่าเดิมอีกด้วย

ชีวิตสัตว์ที่คาดไม่ถึง

แมลงมุมกล่าวกันว่าในพื้นที่มีพืชสีเขียวที่ 1 ไรจะมีแมลงมุมอยู่ประมาณ 50000 ตัว มีความสำคัญต่อสมดุลตามธรรมชาติ ในแต่ละปีแมลงมุมจะทำลายแมลงอื่นมากกว่า 100 เท่าของจำนวนแมลงมุมที่มีอยู่

แมลงสาปแมลงสาปมีความทรหดอดทนที่จะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ธุรกันดารแล้วยังทนต่อรังสีนิวเคลียร์ได้ดี กล่าวได้ว่ามีความสามารถในการอยู่รอด ถ้าเด็ดหัวมันให้ไม่ให้เลือดมันไหลได้แล้ว ก็ต้องลองค่อยๆเด็ดหัวแมลวสาปดู ถ้าเลือดไหลออกมากมันจะตาย ถ้าเลือดไม่ไหลออกมาแล้วละก็มันสามารถอยู่ต่อไปได้นานอีกหลายสัปดาห์แม้ไม่มีหัวก็ตาม เมื่อมันตายในเวลาต่อมานั้นก็เพราะมันขาดอาหารนั่นเอง


หอยทากหอยทากจะสร้างสารใสเหนียวปล่อยออกมาเพื่อปูทางในการป้องกันอยู่ใต้ตัวมันขณะที่มันเคลื่อนที่ไปตามทางที่ปล่อยสารนั้นไว้ การปล่อยสารนี้มีผลสำคัญที่ทำให้หอยทากสามารถคืบคลานไปด้านที่คมของใบมีดโกนได้โดยไม่ระคายผิวตัวทากเลยแม้แต่น้อย

ชวนขันวันหยุด

คำแนะนำคนไข้: น้ำหนักผมเพิ่มขึ้นทุกวัน หมอครับ ผมควรทำอย่างไรดี
หมอ : ออกกำลังกายตามปกติ และนำตัวเองออกจากโต๊ะอาหารวันละสามครั้ง

แต่งตัวผู้หญิงคนแรก : คุณชอบชุดใหม่ของฉันไหม
ผู้หญิงคนที่สอง : ดีนี่ แต่คุณไม่ได้เอาไม้แขวนออกหรือ
ผู้หญิงคนแรก : อันนั้นคือผ้าฟองน้ำรองไหล่ต่างหาก

ขับรถตำรวจ : คุณผู้หญิง คุณขับรถตั้ง 85 ไมล์ต่อชั่วโมง
ผู้หญิง : โอ..งั้นเหรอ ไม่ใช่เรื่องตื่นใจหรือ ฉันเพิ่งได้เรียนรู้วิธีขับรถเมื่อวานนี้เอง

กำลังตายสามีคนแรก : เมื่อผมใกล้ตาย ผมจะขอร้องให้ภรรยาของผมทำอาหารมื้อสุดท้ายให้ผม
สามีคนที่สอง : ทำไมหรือ
สามีคนแรก : ผมจะได้รู้สึกใกล้ตายมากยิ่งขึ้น

คุณธรรมลูกชาย : พ่อครับ คุณธรรมคืออะไร
พ่อ : เออนี่นะลูก ลูกรู้ว่าพ่อกับลุงของลูกนั้นทำธุรกิจร่วมกัน สมมุติว่ามีลูกค้าคนหนึ่ง
เข้ามาซื้อของบางอย่างในร้านราคา 10 บาท แต่โดยความผิดพลาดเขาให้
เงินใบ 20 บาทโดยออกไปจากร้านโดยไม่รอรับเงินทอน ถ้าพอ่แบ่งเงินที่เกิน
มา 10 บาทให้กับลุงของลูกด้วย ..นั่นเป็นคุณธรรมละ


วัดพระมหาธาตุจะเป็นมรดกโลกได้ตามเกณฑ์ใด
...........................................................................................................................
จากที่เมืองนครของเราและมหาวิทยาลัยราชภัฏนคร ได้ผลักดันให้มีการขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุเป็นมรดกโลก และมีโอกาสที่เป็นไปได้สูงที่จะเป็นมรดกโลก วัดพระมหาธาตุถือว่าเป็นปูชนียสถานที่มีชีวิต ยังมีประเพณีสืบเนื่องกันมาจนถึงปัจจุบันด้วยเวลาอันยาวนาน ขณะที่ที่อื่นอาจจะเลิกหรือตายไปหมดแล้ว เกณฑ์ในการให้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกมี 6 ข้อ โดยจะต้องให้เข้าเกณฑ์อย่างน้อย ย 3 ข้อคือ
- อายุยืนนานเกิน 500 ปี
- เป็นต้นแบบทางสถาปัตยกรรม ต้นแบบทางสถาปัตยกรรมคือองค์พระธาตุแบบระฆังคว่ำ
- มีระเบียบระเพณีที่สืบทอดไปยังที่อื่น เช่นการสวดด้าน การแห่ผ้าขึ้นธาตุเป็นต้น

มนุษย์...สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่อายุยืนมากที่สุด

สัตว์ที่มีขนาดใหญ่ปกติแล้วมีชีวิตอยู่นานกว่าสัตว์ขนาดเล็กของสัตว์ประเภทเดียวกัน มีข้อยกเว้นที่แปลกก็คือ การที่มนุษย์สามารถสามารถมีชีวิตอยู่นานกว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอื่นที่มีขนาดโตกว่า เช่นลิงกอลิล่า ช้าง ปลาวาลเป็นต้น
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมที่ยังคงมีชีวิตอยู่ทั้งหมดนั้น มนุษย์จะมีอายุยืนยาวมากที่สุด ไม่มีใครทราบเหตุผลที่แท้จริงว่าเป็นเพราะอะไร ได้แต่คาดกันว่ามนุษย์มีขนาดที่เหมาะสมไม่เล็กไม่โตเกินไป และเนื่องจากมนุษย์มีสมองพัฒนาการทางการคิด ทำให้พัฒนาการด้านต่างๆขึ้นมาช่วยเหลือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความก้าวหน้าทางด้านการแพทย์และโภชนาการ ดังจะเห็นว่ามนุษย์ในสมัยโบราณมีอายุขัยโดยเฉลี่ยต่ำกว่าอายุเฉลี่ยในปัจจุบันมาก อย่างไรก็ตามบางครั้งมนุษย์สมัยโบราณก็อายุยืนยาวมากกว่า100 ปี ไม่มีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอื่นใดที่มีอายุยืนได้ขนาดนี้

วันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

แนวทางการใช้คอมพิวเตอร์สำหรับผู้เริ่มต้น

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ที่จะใช้งานคือฮาร์ดแวร์ และซอพท์แวร์  เพราะคอมพิวเตอร์ที่จะทำงานอะไรให้เราได้ต้องประกอบด้วยสองส่วนนี้เสมอ

ฮาร์ดแวร์ประกอบด้วยองค์ประกอบที่จะต้องทราบคือ คีย์บอร์ด ซีพียู และจอภาพหรือโมนิเตอร์  สำหรับโมนิเตอร์สำหรับแสดงผลการทำงาน และแสดงอะไรบนจอภาพที่ทำให้เราทราบถึงการทำงานของเรา ทำให้รู้ว่าทำอะไรได้อะไร ทำอะไรแล้วยัง ตรวจสอบความถูกต้อง  จอภาพจึงเป็นตัวสะท้อนการทำงาน เช่นเมื่อพิมพ์อะไรลงไปทางคีย์บอร์ก็จะไปปรากฏบนจอภาพ  สะท้อนให้เห็นถึงการทำงาน การพิมพ์อะไรที่คีย์บอร์ดจะทำให้เห็นการเปลี่ยนแปลงบนจอภาพ

เช่นการบันทึกไฟล์ ก็จะบอกมีตัวรายงานบอกให้ทราบว่าได้ทำงานเสร็จแล้วยัง คีย์บอร์เป็นส่วนสำหรับพิมพ์ข้อความใดๆ ทั้งที่เป็นข้อความที่เป็นเอกสาร หรืออาจเป็นข้อมูลคำสั่งที่จะสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานซึ่งการทำงานของคอมพิวเตอร์หรือคอมพิวเตอร์ทำหน้าที่ประมวลผลข้อมูล ซึ่งการประมวลผลข้อมูลประกอบด้วยการคำนวณ การเปรียบเทียบทางตรรกะ  ซึ่งพอสรุปเป็นองค์ประกอบการทำงานประกอบด้วยส่วนที่จะต้องนำเข้าข้อมูล อันเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องและคำสั่ง  ซึ่งนำเข้าไปเก็บไว้ในหน่วยความจำเพื่อทำการประมวลผล แล้วได้ผลลัพธ์ออกมาคือเอ้าพุท  หรือกล่าวได้ว่าการทำงานประกอบด้วย

อินพุต-----> ประมวลผล -----> เอ้าพุต  

ดังนั้นการแสดงผลที่จอภาพอาจพิจารณาให้เป็นได้ทั้งอินพุต และเอ้าพุต  ซึ่งจอภาพอาจแสดงผลข้อมูลนำเข้าอินพุต หรือข้อมูลผลลัพธ์จากการทำงานหรือเอ้าพุต


วันเสาร์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2555

กลศาสตร์ควอนตัม

การอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆทางกายภาพนั้น  โดยทั่วไปสามารถอธิบายได้ด้วยกลศาสตร์ของนิวตัน ที่ใช้กันมาเป็นเวลานานนั้น ได้พบข้อผิดพลาดที่ม่สามารถอธิบายปรากฏการณ์ขององค์ประกอบของสารในระดับอตอมและโมเลกุล หรือในโลกของอะตอมแต่ละองคประกอบ ซึ่งค่าต่างๆ ที่วัดได้ไม่ได้มีค่าต่อเนื่อง แต่มีค่าเป็นค่าใดค่าหนึ่งหรือเป็นกลุ่มหรือช่วงหนึ่ง ไม่ได้มีค่าต่อเนื่องกันไป เป็นที่มาของกลศาสตร์ควอนตัม หรือเป็นวิทยาศาสตร์ที่ว่าด้วยการเคลื่อนที่ของวัตถุสารในระดับอะตอมหรือกึ่งอะตอม (Sub atomic)  ปรากฏการณ์ในอะตอมที่เกี่ยวข้องกับมวล พลังงาน ประจุไฟฟ้าและโมเมนตัม

ปัญหาในการทำความเข้าใจกลศาสตร์ควอนตัม อันเนื่องมาจากเราใช้กลศาสตร์แบบนิวตันมาร่วม 300 ปี และปัจจุบันก็ยังคงใช้อยู่ ทำให้มักจะไปเทียบเคียงกับกลศาสตร์นิวตันมาใช้กับวัตถุสารทุกแบบรวมถึงระดับอะตอมในลักษณะการใช้สามัญไร้สำนึก (unconcious) มองพฤติกรรมในโลกควอนตัมเหมือนกับโลกวัตถุทั่วไปอันมีอยู่่ในประสบการณ์ของคนทั่วไปหรือใช้การหยั่งรู้หรือลาสังหรณ์ (instuition) จากประสบการณ์ของวัตถุขนาดใหญ่ ที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วปกติที่มนุษย์สามารถทำได้วัดได้ ยังไม่มีเหตุผลใดที่คาดหวังให้วัตถุเล็กเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูง ให้ประพฤติตัวเช่นดียวกับสิ่งที่เราคุ้นชิน

การสังเกตในโลกควอนตัม
    การสังเกตอะไรก็แล้วแต่ในโลกควอนตัมที่จะให้ไม่มีผลต่อสิ่ที่สังเกตเป็นไปไม่ได้หรือไม่สามารถทำได้ ผลของผู้สังเกตุมีผลกระทบต่อสิ่งที่ถูกสังเกตโดยตรง (นอกจากแรงดึงดูดระหว่างมวลของสิ่งที่ถูกสังเกตแล้ว)  การสังเกตในทางควอนตัมเช่นการสังเกตอิเลคตรอนทำได้โดยให้อิเลคตรอนกระทบสิ่งอื่นที่อยู่ใกล้เคียงกัน หรืออิเลคตอนอื่น โดยการสังเกตุ อิเลคตรอนที่ถูกสังเกตเปลี่ยนไปอย่างไร

หลักความไม่แน่นอน
   สิ่งที่ต้องตระหนักในโลกควอนตัมเป็นหลักสำคัญของกลศาสตร์ควอนตัม ที่กล่าวว่าการสังเกตในโลกควอนตัมไม่อาจหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงเพราะการสังเกต การวัดให้ได้แน่นอนของสิ่งใดทันทีนั้นไม่ามารถที่จะรู้ได้แน่นอน ทั้งตำแหน่งและความเร็ว (หรือพลังงานกับเวลา) ในขณะเดียวกันในเวลาที่กำหนด
    ถ้ายิ่งรู็ตำแหน่งได้แน่นอนเพียงไรก็จะยิ่งไม่แน่นอนว่ามันเคลื่อนที่เร็วเพียงได้ และในทางที่กลับกัน
    หลักความไม่แน่นอนได้เสนอขึ้นโดยไเซนเบิร์ก สรุปเป็นสุตรคณิตศาสตร์ง่ายๆ คือ
        @x@v >= h/m     ...... h คือค่าคงที่ของแพลงค์ , m คือมวล
@x คือความไม่แน่นอนของตำแหน่ง    @v คือความไม่แน่นอนของความเร็วอนุภาค

ความละเอียดในการวัดค่า
     กลศาสตร์ควอนตัมไม่ได้กล่าวว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะวัดค่าที่ละเอียดได้ แต่ถ้าวันค่าหนึ่งให้ละเอียดแน่นอนมาก ก็ต้องทดแทนหรือเลิกคิดท่จะวัดอีกค่าให้ละเอียดแน่นอน
เมื่อต้องการวัดค่าตำแหน่งของอนุภาคให้ละเอียดแน่นอนมากแล้วนั่นคือ @x ----->0 @v--->infinity
นันคือ @v  จะมีค่าใดก็ได้ จะเห็นว่าจะวัดค่าให้ตำแหน่ง ความเร็วให้ละเอียดแน่นอนได้ หรือวัดให้ละเอียดทั้งสงได้ที่ระดับที่ยอมรับได้ (compromise level) โดยการกำหนดค่าความละเอียดไว้ที่ระดับหนึ่งจากการที่ยอมให้มีค่ผิดพลาดของ @x, @v ได้เท่าใดนั่นเอง
    หลักความไม่แน่นอนอธิบายกลศาสตร์ควอนตัมด้วยค่าของความน่าจะเป็น (probabilities) ถ้าบอกไม่ได้ว่าอนุภาคมีความเร็วเท่าใด ก็ทำนายอะไรไม่ได้ (เช่นอีก 10 วินาทีต่อไปนี้อนุภาคอยู่ที่ไหนให้แน่นอน) ทำให้อธิบายพฤติกรรมในเทอมของโอกาสความน่าจะเป็นในสิบวินาที อนุภาคนาจะอยู่ที่ 150 เมตรห่างออกไปมากทีสุด มีโอกาสที่น้อยกว่าหรือมากกว่าแค่นี้

วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

มาตรการความปลอดภัยการใช้รถใช้ถนนที่ไม่ธรรมดา

ปีนี้มีการรณรงค์โดยใช้ข้อความว่า "ดื่มไม่ขับ" ก็เป็นที่รู้กันว่าคำว่าดื่มนั้นหมายถึงดื่มเหล้าหรือ่ของมึนเมาทั้งหลายซึ่งดีกว่าที่จะใช้คำว่า "เมาไม่ขับ" ดังในปีที่ผ่านๆมา เพราะถ้าเมาแล้วก็ไม่สามารถควบคุมได้ว่าไม่ขับ เพราะคนเมามักไม่รู้ว่าตัวเองเมา ดังนั้นการที่ดื่มแล้วไม่ขับนั้นไม่ได้หมายความว่าดื่มน้ำดื่มกาแฟ แต่เป็นการดื่มเครื่องดื่มที่ทำให้มึนเมาได้ จากการศึกษาหลายสำนักพบว่าแม้ว่าจะดื่มไม่มากเพียงแก้วเดียวก็ทำให้การควบคุมในการขับขี่ลดลงจากปกติเกือบครึ่งแล้วโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุได้มากกว่า

ในประเทศญี่ปุ่นนั้นแม้จะดื่มเหล้าไม่มากแค่จิบๆ เท่านั้นเขาก็จะไม่ขับรถแล้วเคยมีกรณีที่สามีขับรถไปบ้านเพื่อนและไปกินอาหารบ้านเพื่อนคงจะดื่มเหล้าสาเกไปด้วยเพื่อนก็ไม่ยอมให้ขับรถกลับเองแล้ว บางรายก็โทรให้ภรรยามาขับรถกลับ การให้ความสำคัญในเรื่องนี้ทำให้มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นน้อยในญี่ปุ่นและประชาชนคนญึ่ปุ่นก็ให้ความร่วมมือกันดี ที่เห็นใครดื่มแล้วก็ช่วยกันห้ามช่วยกันเตือนว่าไม่ให้ขับรถ หรือถ้าเห็นว่ายังทำอีกก็โทรบอกตำรวจให้มาจัดการ บางเมืองในญ่ี่ปุ่นพบว่าไม่ค่อยมีโจรผู้ร้ายห้องขังก็ยังไม่ว่างเปล่า ก็มีจับมาขังไว้บ้างก้คือพวกที่เมาเหล้า หายเมาตอนเช้าก็ปล่อยกลับบ้านไป

เช่นเดียวกันในอะเมริกาประชาชนก็มักให้ความร่วมมือดี มักจะโทรบอกตำรวจเช่นกันหากเห็นพฤติกรรมการดื่มและขับรถ และตำรวจเขาก็ปฏิบัติหน้าที่อย่างดีด้วย เพราะมักจะตรวจตราสอดส่องเรื่องนี้มากเหมือนกัน ไปเที่ยวบาร์คลับตอนกลางคืนหลังจากบาร์คลับเลิกตำรวจก็จะมาตรวจอัลกอฮอร์หากหรือทดสอบอย่างใดอย่างหนึ่ง หากเกิดระดับอัลกอฮอร์มาตรฐาน หรือให้เดินไม่ตรงแนวก็จะไม่ยอมให้ขับรถ มีคนไทยเคยไปอบรมที่อะเมริกาเช่ารถขับไปเที่ยวกัน ก็ซื้อเบียร์ไปกินในรถกัน ก็ไม่รู้ใครโทรบอกตำรวจให้ตรวจรถถูกเรียกตรวจแล้วตำรวจก็ไม่อนุญาติให้นำเบียร์ไปในรถต้องเททิ้ง
บางประเทศในยุโรปสำหรับคนที่ขับรถบัสโดยสาร ทั้งทางใกล้ไกลต้องมีใบบันทึกการขับรถประจำวันที่ตำรวจจะเรียกมาตรวจได้ มีกฏอยู่ข้อหนึ่งว่าวันหนึ่งต้องขับรถได้ไม่เกิน 10 ชั่วโมง ดังนั้นถ้าจะให้เขาขับรถมากกว่านี้นั้นคนขับก็จะไม่ทำ เพราะถ้าตำรวจเรียกตรวจเมื่อไรก็จะมีความผิด อันนี้เป็นมาตรการเพื่อความปลอดภัย ในประเทศมาเลเซียมีการติดตั้งกล่องดำเพื่อไว้ติดตามตรวจสอบรถที่วิ่งว่าอยู่ตำแหน่งไหนและด้วยความเร็วเท่าใด หากขับรถเกินความเร็วที่กำหนดจะมีเสียงเตือนและอาจมีโทษ


สำหรับประเทศไทยก็ยังไม่ค่อยเห็นมาตรการใหม่ๆที่ก่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน หากพบว่ารถที่เกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่เป็นคนดื่มเหล้าก็ต้องออกมาตรการใหม่ๆ เช่นเพิ่มโทษคนที่ตรวจพบว่ามีอัลกอฮอร์เกินกว่ากำหนดต้องได้รับโทษทันทีอย่างน้อยกักบริเวณจนระดับอัลกอฮอร์ลดลงในระดับปกติและมีโทษปรับเป็นเงิน สำหรับคนที่เกิดอุบัติเหตุแล้วพบว่าดื่มเหล้านั้นจะต้องมีโทษอย่างน้อยกักบริเวณอบรมการขับขี่อย่างน้อย 1 สัปดาห์เป็นต้น

ปลาชะโดที่ไม่ธรรมดา

เพิ่งได้เคยเห็นฝูงลูกปลาชะโดเป็นครั้งแรกในลำคลองที่ตัวเมืองเชียรใหญ่ ที่แปลกก็ตรงที่ไม่เคยเห็นที่จะมีฝูงปลาเป็นร้อยๆ ตัวว่ายน้ำไปด้วยกันโดยมีแม่ปลาชะโดดูแลอยู่ข้างล่าง ด้วยความสนใจก็เลยถามคนแถวๆนั้น จึงทราบปลาชะโดนั้นมีอาการหวงลูกของมันด้วย ใครจะไปจับลูกของมัน มันจะเข้ามากัดทันที และแม่ปลาชะโดนี้ตามที่เขาเล่าบอกว่ามันยังเลี้ยงลูกของมันต่อไปแม้ว่าลูกมันจะตัวโตขึ้นมากแล้วก็ตาม

ลักษณะปลาชะโดคล้ายกับปลาช่อนมาก หัวแหลมกว่ามีสีเทาบนเหลือง และปลายหางแผ่แบบใหญ่กว่าของปลาช่อน และบริเวณลำตัวตอนล่างมีลายที่ละเอียดกว่าของปลาช่อนซึ่งถ้าไม่สังเกตสำหรับปลาแห้งที่ผ่าตากแล้วถ้าไม่มีหลักสังเกตจะดูไม่ออกระหว่างปลาช่อนกับปลาชะโด ซึ่งแน่นอนว่าปลาช่อนรับประทานเนื้ออะหร่อยกว่าเนื้อปลาชะโด ราคาก็น่าจะแพงกว่า
เขาเล่าว่าปลาชะโดเป็นปลาที่กินปลาอื่นเป็นอาหารเช่นปลานิลนั้น ตอนที่ปลาชะโดกินปลานิลนั้น มันกินไปทั้งตัวก็จริงแต่มันมีการขูดเกล็ดและคายเกล็ดปลานิลออกมาให้เห็นด้วย

ได้ถามว่าแล้วเกี่ยวข้องอะไรกับ ชะโดตีแปลง ก็ได้รับคำตอบว่าปลาชะโดก่อนที่จะวางไขหรือทำอะไรสักอย่างนั้นมีการเคลียร์พื้นที่ให้โล่งเตียนก่อน จึงเป็นที่มาของทรงผมของคนที่เรียกว่าชะโดตีแปลงนั่นเอง

ภาษาดิ้นได้กับคำผวน

ภาษาดิ้นได้กับคำผวน

วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

อิเลคตรอนที่ศึกษาไม่จบ

ตั้งแต่เราค้นพบอิเลคตรอนว่าเป็นองค์ประกอบหนึ่งของอะตอม และอะตอมก็เป็นองค์ประกอบที่เล็กที่สุดที่ยังคงคุณสมบัติของสารนั้นไว้ได้ เราได้ใช้ประโยชน์จากอิเลคตรอน จากการศึกษาคุณสมบัติทางไฟฟ้า ทำให้เรารู้ว่าพลังงานไฟฟ้ามีคุณสมบัติที่ดีเด่นที่สามารถเปลี่ยนรูปไปเป็นพลังงานรูปอื่นๆ ได้ และสามารถส่งผ่านพลังงานไฟฟ้าไปตามสายไฟฟ้า โดยที่เราไม่เห็นมันเลยว่ามีรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไร แต่เราก็เอามาใช้ประโยชน์ได้

การศึกษาเรื่องอิเลคตรอนโดยเฉพาะวันนี้เราก็ยังศึกษาไม่จบ ยังถกเถียงกันถึงขนาดของอิเลคตรอน ที่แน่ๆ คือเราวัดขนาดของประจุไฟฟ้าว่ามีค่าเท่าใด เมื่อทำให้มันเคลื่อนที่ควบคุมมันให้ได้ในลักษณะต่างๆ ก็ก่อเกิดประโยชน์มหาศาล ดังที่เราเรียนกันในวิชาอิเลคทรอนิกส์ ทั้งแอนะล็อก และดิจิทัล ที่ก่อให้เกิดความก้าวหน้าสร้างเครื่องหมายเครื่องมือขึ้นมามากมายที่มาช่วยอำนวยความสะดวกทำให้เกิดความสบายมากขึ้น

จะว่าเรารู้เกี่ยวกับอิเลคตรอนน้อยก็ไม่เชิง แต่ที่รู้แค่นั้นก็ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเราอย่างมากมายแล้ว  ตอนนี้เรากำลังศึกษาค้นคว้าในสิ่งที่เรายังไม่รู้อีกมาก เช่น โมเมนต์ขั้วคู่ไฟฟ้า (electric dipole moment, EDM) ถึงขั้นว่าใครวัดค่านี้ได้เมื่อไร สามารถที่จะได้รับรางวัลโนเบลกันเลย แสดงว่าต้องก่อให้เกิดประโยชน์ใหม่ๆ ขึ้นมาอีกแน่ ซึ่งแน่นอนว่ายิ่งรู้มากขึ้นเท่าใดก็ยิ่งสามารถนำมาใช้ประโยชน์มากขึ้นเท่านั้น

ในเรื่องอิเลคตรอนเรื่องเดียวเราก็ยากที่จะรู้ได้หมดเกี่ยวกับมัน ก็ทำให้คิดว่าความรู้ทางวิทยาศาสตร์ทั้งหลายนั้นเป็นความรู้ที่ยังไม่สมบูรณ์จะถือว่าจริงแท้ไม่ได้ ก็จะมีสักวันหนึ่งมีคนมาลบล้างว่ายังมีที่ผิดอยู่ เช่นเดียวกับกลศาสตร์ของนิวตันที่ไอน์สไตย์มาแย้งว่ายังมีที่ผิด หากจะให้ค่าถูกต้องยิ่งขึ้นก็ต้องแก้ด้วยทฤษฎีที่ถูกต้องขึ้นวิธีการใหม่กว่าเดิม ดังเช่นที่เราใช้ดาวเทียบในการกำหนดตำแหน่งบนโลกใน GPS และ GIS ต่างก็ต้องแก้ด้วยทฤษฎีใหม่กว่าของนิวตันจึงจะได้ค่าใกล้เคียงแม่นยำที่สุดนั่นเอง

พลังงานในระดับโทรฟิกส์

จากห่วงโซ่อาหารทำให้เราทราบว่าสิ่งมีชีวิตมีการถ่ายทอดพลังงานกันเป็นระดับจากระดับแรกสุดหรือโทรสิกส์แรกที่พืชสร้างอาหารพลังงานขึ้นเอง ระดับต่อมเป็นระดับสัตว์ที่กินพืช สัตว์ที่กินสัตว์ สัตว์ที่กินทั้งพืชและสัตว์ สัตว์ที่กินสัตว์และสัตว์ที่ถูกกินนี้ก็กินสัตว์อื่นเป็นอาหาร และสุดท้ายก็เป็นสัตว์ที่กินซากพืชซากสัตว์อีกที

ทันทีที่เราเข้าใจการเคลื่อนตัวจากระดับโทรฟิกส์หนึ่งไปยังอีกระดับหนึ่ง จะพบว่ามีความสัมพันธ์กับการสูญเสียของพลังงานไปราว 90%ของพลังงานที่มีได้ ในเรื่องนี้ทำให้เราเข้าใจความจริงเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับราคาอาหาร ถ้าหากมีการสูญเสียในสัดส่วนในการเคลื่อนตัวจากระดับหนึ่งไปอีกระดับหนึ่ง ถ้าเราสูญเนียในสัดส่วน 10 เท่าของแต่ละครั้ง ดังนั้นเราจะเห็นว่าการเคลื่อนตัวสู่ระดับโทรฟิกส์ที่สูงขึ้นเราจำต้องจ่ายเงินเพิ่มขึ้นอีกเกือบ 10 เท่าสำหรับพลังงานในระดับโทรฟิกส์ที่สูงขึ้นมากกว่าระดับโทรฟิกส์ที่ต่ำกว่า ตัวอย่างเช่นที่เห็นได้ชัดคือราคาเนื้อวัวจะสูงกว่าอาหารที่เป็นเมล็ดพืชราว 10 เท่าเมื่อเทียบโดยน้ำหนัก ทั้งนี้เพราะพลังงานในเนื้อวัวนั้นต้องได้รับมาจากพวกเมล็ดหรือพืชซึ่งจะมีการสูญเสียด้วยสัดสัดส่วน 10 เท่าในเชิงของพลังงาน

คอเลสเตอร์รอล

ไขมันคอเลสเตอร์รอล เมื่อรวมตัวกับไขมันอื่นจะไปเกาะที่ผนังหลอดเลือด ทำให้หลอดเลือดอุตตันได้ สาเหตุเกิดมาจากการรับประทานอาหรไขมันชนิดอื่มตัวมากเกินความจำเป็นนันเอง ทำให้เกิดโรคความดันสูง และหัวใจขาดเลือดได้ และหากเลือดไม่ไปเลี้ยงสมองก็อาจทำให้เป็นอัมพาธได้อีก สิ่งที่ช่วยแก้ได้ก็คือกรดไลโนไลอิค เป็นสารที่จะป้องกันผลจากคอเลสเตอร์รอลได้ และการออกกำลังกายก็มีส่วนช่วยในการลดคลเลสเตอร์รอลลง

พลังงานจากพายุเฮอริเคน

พลังงานจากพายุเฮอริเคนลูกหนึ่งที่พัดไปเพียง 10 นาทีก็จะมีพลังงานมากพอเท่ากับพลังงานนิวเคลียร์ที่มนุษย์มีอยู้ทั้งโลกแล้ว อันแสดงให้เห็นว่าไม่มีพลังงานใดที่จะยิ่งใหญ่เหนือธรรมชาติ

วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2555

นาโนเทคโนโลยีศึกษากันเรื่องใด

การเรียนการสอนที่เป็นเรื่องเป็นราว ให้ความสำคัญ ถึงกับตั้งเป็นวิทยาลัยนาโนเทคโนโลยี ของสถาบันเทคโนโลยีพระยีพระจอมกล้าวลาดกระบัง ซึ่งสาขาปลีกย่อยของ

นาโนเทคโนโลยี ดูได้จากการทำปฏิบัติการในเรื่องนั้นๆ เช่น Intelligent Nanocrystals Research Laboratory มีรศ.ดร.จิติ หนูแก้วเป็นผู้ดูแล Functional Nanostructfured Materials Research Laboratory ผศ.ดร. ปุณณมา ศิระพันธ์ดนน เป็นผู้ดูแล Nanocarbons Research Laboratory ดร.วินัดดา วงศ์วิริยะพันธ์ เป็นผู้ดูแล Electroceramics Research Laboratory ผศ.ดร. นราธิป วิทยากรเป็นหัวหน้าผู้ดูแล Computation Nanoscale Physics Researce Laboratory ดร. ปิติพร ถนอมงามเป็นผู้ดูแล Nano Hugh performance Computing หรือ Nano HPC Nano Composite Material Research Laboratory รศ.ดร.วิทษณุ เพชรภา ผู้ดูแล Photovoltaic Nanodevices & Nano Sensors Research laboratory ดร.สิริพัฒน์ ประโทนเทพ และดร.วิรัตนฺ์ เจริญบุญ เป็นผู้ดูแล Electronics Control for Nano device Research Laboratory ดร.เบญจพล ตันฮู้ ผู้ดูแล Modulation Nanospectro Scopy Research Laboratory ดร.ทุติยาภรณ์ ทิวาวงศ์ เป็นผู้ดูแล DNA Techonolotgy Research Laboratory ผศ.ดร.กนกพร สมพรไพลิน เป็นผู้ดูแล Bio Sensors Research Laboratory ดร.ศุภกิจ พรธีระภัทร ผู้ดูแล Nanotechnology Products & Innovation Research Laboratory ดร.ศูภกิจ พรธีระพัทร Nanoelectronic Research Laboratory รศ.ดร.จิตติ หนูแก้ว

หาดสระบัวไม่มีอีกแล้ว

เมื่อก่อนหาดสระบัวเป็นชายหาดทะเลที่อยู่ใกล้ตัวเมืองมากที่สุด มีหาดทะเลที่สวยงาน และมีที่พักให้สำหรับผู้ที่อยากค้างคืน ที่ชาวเมืองนครได้ไปพักผ่อนเดินเล่นชายหาดสระบัว ในวันหยุดและก็วันสำคัญ ไม่กี่ปีมานี้ระบบนิเวศของหาดสระบัวก็ได้เปลี่ยนไปอย่างมากมาย การเปลี่ยนแปลงของระบบนิวเศทำให้โคลนตมมาสะสม ซึ่งมีฟอสฟอรัสสูง พวกปลาอย่ไม่ได้ จากที่โคลนรุกเข้ามาทำให้ เกิดป่าชายเลนมาแทนที่หาด ปัจจุบันถ้าจะมาเที่ยวสระบัว ก็มาดูธรรมชาติการเกิดป่าชายเลน และหากมีป่าชายเลนมากก็จะมีสัตว์น้ำเกิดขึ้นบริเวณชายฝั่งที่มีป่าชายเลน ปลาที่ไม่มีก็จะเริ่มมี เพราะป่าชายเลนเป็นที่อนุบาลสัตว์น้ำตัวอ่อนนั่นเอง

วันเสาร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2555

ใช้วัสดุสารอะไรหลุมหุ้มสวิตช์ไฟฟ้า

สารที่ใชักันทั่วไปเป็นพวกปล๊าสติก ซึ่งก็คือฉนวนไฟฟ้า การใช้ฉนวนหุ้มทำให้เราไม่สามารถแตะส่วนที่เป็นวงจรภายในได้โดยตรง และทำไมจึงใช้ปล๊าสติกแทนที่จะเป็นสารอื่นที่เป็นฉนวนเหมือนกัน นั้นทั้งนี้เพราะปล๊าสติกราคาถูก และทำให้เป็นรูปทรงต่างๆ ได้ง่าย ที่เป็นฉนวนไฟฟ้านั้นอธิบายได้ว่าอิเลคตรอนในฉนวนไฟฟ้า อยู่ใกล้ชิดกันในขอบเขตของอะตอม ฉนวนไฟฟ้าเป็นสารที่ไม่สามารถนำกระแสไฟฟ้า แรงไฟฟ้าจากภายนอกไม่มากพอที่จะผลักดันให้อิเลคตรอนหลุดออกมาจากโมเลกุลแม่ได้ในสารเช่นนั้น ผลก็คือไม่มีอิเลคตรอนเคลื่อนเพื่อให้แรงดันไฟฟ้าต่อสารนี้ก็ตาม ไม้ปล๊าสติก ยาง และแก้วต่างก็เป็นฉนวนไฟฟ้า

วันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ของลับกับความลับ

ของลับถ้าเปิดเผยก็ยังเป็นของลับ

ความลับถ้าเปิดเผยแล้วไม่เป็นของลับอีกต่อไป

การบริหารด้วยสมองซีกขวา

คนส่วนมากพยายามพัฒนาแต่สมองซีกซ้าย ทำให้การบริหารเป็นแบบตัดโน่นตัดนี่  คิดแบบสมองซีกขวาจะหาวิธีการอื่นที่ทำได้ คือคิดแบบ เอาดี เอาเด่น แข่งขันเอาชนะ  การแข่งขันอย่างปิดกั้นตัวเอง เรียนรู้อยู่ตลอดเวลา  สังคมไม่รู้ต้องเป็นนักเปลี่ยนแปลง หน่วยงานต้องก้าวหน้าทันสมัยไร้พรมแดน  สร้างและคิดอย่างเป็นระบบ จัดเจนทุกกระบวนการบริหาร ช่วยจูงใจ กระตุ้นการทำงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

 หมายเหตุ  การคิดสมองซีกซ้าย คิดในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง คิดวิเคราะห์ คิดเชิงตรรกะ  คิดเชิงลึก คิดละเอียดจากเหตุไปสู่ผล วิเคราะห์เปรียบเทียบ ส่วนการคิดด้วยสมองซีกขวานั้น จะเป็นการคิดสร้างสรรค์  คิดฝันขนาดหลายเรื่อง คิดสังเคราะห์เห็นมิติต่างๆ

การจัดการความรู้และกระบวนการจัดการความรู้

การจัดการความรู้  หมายถึงการรวมรวม สร้าง จัดระเบียบ แลกเปลี่ยน ประยุกต์ใช้ในองค์กร โดยพัฒนาระบบจากข้อมูล ไปสู่สารสนเทศ เพื่อให้เกิดความรู้และปัญญารวมทั้งเพื่อประโยชน์ในการนำไปใช้และเกิดการเรียนรู้ภายในองค์กร

กระบวนการจัดการความรู้อย่างหนึ่งที่มี 1)บ่งชี้ถึงความรู้ว่าความรู้หลักคืออะไร อยู่ที่ไหนยังขาดอะไร 2) สร้างและแสวงหาความรู้ จะหามาได้อย่างไร  3)ประมวลและกลั่นกรองปรับปรุงเนื้อหาความรู้  4)จัดความรู้ให้เป็นระบบ จัดหมวดหมุ๋ และเก็บเป็นระบบ บางครั้งจากขั้นตอนที่ 2 อาจข้ามมาขั้นที่ 4 ได้  5)การเข้าถึงความรู้ที่จัดเก็บไว้ กำหนดวิธีการเข้าถึง 6)แลกเปลี่ยนแบ่งบัน กำหนดวิธีการช่องทางถ่ายทอดความรู้ ในขั้นตอนที่ 3 อาจลัดไปสู่ขั้นตอนที่ 6 ได้ 7)การเรียนรู้ส่งเสริมให้มีการนำความรู้ไปใช้เพื่อการเรียนรู้ในองค์กรอันนำไปสู่ความรู้ใหม่ และนำไปแบ่งบันที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ เกิดความรู้ใหม่อีก เป็นวงจร

วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2554

หอยเป๋าฮื้ออาหารสุขภาพ

หอยเป๋าฮื้อเป็นหอยฝาเดียว อาศัยอยู่ในทะเลลึก ที่น้ำสะอาดกินพืชพวกสาหร่ายทะเล เนื้อหอยมีโปรตีนสูง โดยเฉพาะกรดอมิโนที่ร่างกายสร้างเองไม่ได้หลายชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายในการบำรุงประสาท สมอง เป็นต้น มีไขมันต่ำ คลอเรสเตอร์รอลน้อยมาก และยังมีความเชื่อกันว่าการบริโภคหอยเป๋าฮื้อยังจะทำให้โชคดีมีศิริมงคลอีกด้วย

จากการศึกษาพบว่าในหอยเป๋าฮื้อมีสารสำคัญคือ GAGs (Glycosaminoglycans) ซึ่งเป็นสารที่ช่วยชลอการเสื่อมของข้อต่อของร่างกาย ลดการเสียดสีของกระดูก ป้องกันข้อเสื่อม (Osteoartritis) ได้ทั้งนี้เพราะสารนี้เป็นองค์ประกอบสำคัญที่มีในคน พบในน้ำเลี้ยงข้อกระดูก ผิวหนัง เนื้อเยื่อเกี่ยวพันธ์ น้ำลูกตา กระจกตา กระดูกอ่อน ตับ ปอด และหัวใจ

ไม่เฉพาะแต่สาร GAGs ที่มีในหอยเป๋าฮื้อ ยังมีสารคอลลาเจน (collagen) ที่ช่วยให้สุขภาพผิวดีขึ้น มีกลุ่มของวิตามิน B และวิตามิน E เกลือแร่ที่พบ เหล็กสังกะสี และแมกนีเซียม จึงไม่น่าแปลกใจที่ทำให้หอยเป๋าฮื้อมีราคาแพง จึงทำให้มีฟาร์มเพาะเลี้ยงในเชิงพาณิชย์กันหลายที่ เช่นที่ภูเก็ต เนื้อหอยเป๋าฮื้อยังนำมาประกอบอาหารได้หลายชนิด รวมทั้งอาหารแห้ง กระป๋องที่เก็บไว้ได้นำ ที่นักท่องเที่ยวมักซื้อหาไว้เป็นของที่ละลึก

เรื่องคาดไม่ถึงจากผู้ใช้บริการในไอโฟน 4S

ในบริการอย่างหนึ่งสำหรับผู้ใช้ๆโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้ก็คือบริการถามตอบอะไรก็ตาม โดยผู้ถามต้องถามเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น แล้วจะได้คำตอบเป็นเสียงพูดข้อความภาพประกอบ เช่นเมื่อไปอยู่ในสถานที่ไม่รู้จักอาจถามหา ร้านอาหารภิพิธภัณฑ์ โรงแรมเป็นต้น เครื่องไอโฟนจะตอบให้ทราบ โดนเสียงข้อความรูปสถานที่ แผนที่บอกตำแหน่งบริเวณใกล้เคีนง มีอยู่ครั้งหนึ่งที่่มีผู้ถามไปว่าจะหาที่ไปทำแท้งใด กลับไม่ยอมบอกกลับตอบเลี่ยงๆเป็นการแนะนำให้ไปศูนย์ฝึกอบรมเยาวชนแลศตรีแน ซึ่งก็มีผู้โต้แย้งไปว่ามีเหตผลทางการเมืองแอบแฝงหรือเปล่า ที่ไม่ยอมตอบคำถามโดยตรง ด้วยเหตนี้ๅแอปเปิลจึได้ใส่คำตอบเพื่อไม่ให้เกิดครหาดังกล่าว. ตอนนี้ถ้าถามใหม่ก็จะได้คำตอบแน่นอน

ไมโครซอพท์กับระบบปฏิบัติการแอนดรอย

การแข่งขันกัด้านไอทีอย่างหนึ่งก็คือการใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือ. โดยเฉพาะรุ่นที่ก้าวหน้ามีความสามารถสูง ไมโครซอฟท์เองก็ออกโทรศัพท์เข้ามาแข่งขัน พยายามออกแบบไม่ให้เป็นการเลียนแบบค่ายอื่นที่มีปัญหาฟ้องร้องกันอยู่ในขณะนี้ดังที่เรียกว่าวินโดว์โมบาย แต่ไม่ค่ยได้รับการตอบรับสักเท่าใดถ้าว่าไปแล้วก็ยังขาดทุนอยู่ ส่วนระบบโทรศัพท์ที่ใช้ระบบแอนดรอยนั้นตอนแรกเราก็ทราบทราบว่ากูเกิลให้ไปใช้ได้ฟรี กูเกิลกะจะออกโทรศัพท์ของตัวเองแต่จนแล้วจนรอดกไม่ได้ออกสู่ตลาดคงจะด้วเหตผลคล้ายๆกับทุจริตเชิงยโยบาย ขณะที่บริษัทอื่นหลายบริษัทนำไปใช้ต่อในโทรศัพท์มือถือของตนเองนั้น ไม่โครซอพท์ได้ฟ้องบริษัทเหล่านั้นว่าละเมิดลิขสิทธ์ ที่กูเกิลได้ลอกเลียนมาใส่ไว้ในแอนดรอย รวมทั้งบริษัทแอปเปิลก็ฟ้องด้วยว่าเลียนแบบเหมือนกัน และทั้งไมโครซอฟท์และแอปเปิลจะชนะคดีด้วย สำหรับไมโครซอฟท์เหมือนยิ่งกว่าส้มหล่นเพราะไดับลิขสิทธิ์ไลเซนจาเครื่องแอนดรอยจะมากกว่าวินโดว์โมบาย7ของตัวเองเสียอีก ราวห้าเหรียญต่อเครื่องคิดูก็แล้วกันว่ามีแต่เพิ่มมากขึ้น

แนวคิดอันเป็นเอกลักษณ์ของโทรศัพท์มือถือ

สำหรับโทรศัพท์มือถือรุ่นคุณภาพสูงหรือที่เรียกว่าสมาสโฟนนั้นนอกจากมีคุณสมบัติทางด้านไอทีที่ใช้งาวอินเตอร์เน็ตรูปแบบต่างๆได้แล้วยังมีรูปแบบการใช้งานที่แตกต่างไปจากมือถือรุ่นเก่าๆ แนวคิดหรือไอเดียที่ค่ายโทรศัพท์อื่นๆเลียนแบบไปคือแนวคิดที่ว่าไม่มีการใช้ปุ่มกดที่เป็นสวิตช์จริงๆแต่เป็นปุ่มกดที่เกิดจากการสร้างภาพเป็นปุ่มกดขึ้นบนจอภาพเมื่อจะกดตัวเลขหรือข้อความก็เพียงแต่สัมผัสเบาๆบนรูปปุ่มกดบนจอภาพเท่านั้น. แต่คงจะมีสวิตช์ที่ใช้ปิเปิดเครื่องในครั้งแรกอยู่อย่างน้อย1ตำแหน่ง ที่่ถือว่าไม่เป็นการเลียนแบบ ในกรณีสวิตช์ที่สร้างขึ้นบนจอภาพเราอาจเรียกว่าซอพท์สวิตช์ แนวคิดนี้บริษัทแอปเปิลเป็นผู้ริเริ่ม และอาจเป็นประเด็นปัญหาที่กำลังฟ้องร้องกันในเรื่องลิขสิทธิ์อยู่ในปัจจุบัน ที่ทำให้ค่ายมือถือบางรุ่นบางแบบไม่สามารถที่จะไปจำหน่ายในบางประเทศดังเช่นของซัมซุง HTC เป็นต้น